รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ (ห้องเล็ก)  ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line