วันที 14 มีนาคม 2566 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณศีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยใช้หลัก 3RS ประจำปี 2566 ณ ชุมชนดงมีชัย ม.15 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดจับ  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. สังกัดกองสวัสดิการสังคม

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพฒนาชุมชน ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)                จำนวน 1 อัตรา

  2. สังกัดกองช่าง

      -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                              จำนวน 1 อัตรา

  3. สังกัดกองคลัง

      -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                              จำนวน 1 อัตรา

  4. สังกัดกองการศึกษา

      -  ตำแหน่ง แม่ครัว ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                                      จำนวน 1 อัตรา

 

เทศบาลตำบลกุดจับ รับสมัคร ในวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ  หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 042-291-161  ต่อ 101 และทาง www.kudjub.go.th    ศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลกุดจับ กรอกแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลกุดจับ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)ประจำปี 2566 สำหรับพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

เคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1.ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยกันในการจัดงานของดีกุดจับ ประจำปี 2566 และงานคาราวะหลวงปู่แก้ว ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาด้วยดี
2. การปฏิบัติหน้าที่และการแต่งกายของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
3. มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย โปร่งใส สุจริต หากมีผู้กระทำการทุจริตในองค์กรให้แจ้งคณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการได้โดยตรง
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล "NO GIFT POLICY" งดรับ งดให้ ป้องกัน มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเทศบาลตำบลกุดจับ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line