วันที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายหวด ปิตาทะเส รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 เปิดโครงการ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและตรวจคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่และลำใส้ตรง โดยมี อสม. บ้านหนองโน พร้อมชาว บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองโน

วันที 22 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณศีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับเปิดโครงการและมอบรางวัล โครงการหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2565 ณ ชุมชนดงมีชัย ม.15 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที 19 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ มอบให้ นายสังคม จันทมาตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายหวด ปิตาทะเส รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตติยราชนารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ วัดบรมสมภรณ์ ชุมชนหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กันยายน 2565 รับซื่อขยะรีไซเคิล บ้านหนองไชยวานและหนองแวงคำ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดออกรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ตามกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล และขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
"กองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
เทศบาลตำบลกุดจับ"
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิลต้นทาง และเป็นการสร้างกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับสมัครสมาชิกเป็นรายครัวเรือน
และให้สมุดคู่ฝากเงินฯ
2. สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายกับ
กองทุนฯ
3. เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนัก แล้วคิดราคา
เป็นจำนวนเงิน
4. จดบันทึกจำนวนเงินลงในลงสมุด
คู่ฝากเงินฯ แล้วคืนให้สมาชิกเก็บไว้
5. เจ้าหน้าที่นำขยะที่ได้ไปขายให้ร้านรับซื้อ
6. นำเงินที่ได้จากการขายขยะไปฝากไว้กับธนาคาร
-----
รายละเอียดต่างๆสามารถ สอบถามได้ที่
โทร. 042291161 ต่อ กองสาธารณสุข

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นาสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 และพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมงานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้นั้นทางเทศบาลตำบลกุดจับได้จัดงานชมขบวนแห่เทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน เพื่อสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดอัมพวันวิทยาราม บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 พร้อมกองสวัสดิการสังคมเปิดโครงการเด็กและเยาวชนรวมพลังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้วิทยากรจากโรงพยาบาลกุดจับให้การบรรยาย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line