วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมคณะทำงานการพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี หัวหน้าฝ่าย และ ผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2565 (รอบแรก) ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดจับ ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจับ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดจับ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายบรรทัด มูลทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันไข้เลือดออก โดยมี อสม.บ้านโนนเมือง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการเป็นหมู่บ้านที่ 13 ของโครงการนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเมือง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2464 เทศบาลตำบลกุดจับ รับมอบของจากอาจารย์สวรรค์ ลุนพิลา พร้อมญาติ มอบของช่วยเหลือที่สถานกักกันของรัฐ (เทศบาลตำบลกุดจับ) โดยมี นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบของ ณ สถานกักกันของรัฐ (เทศบาลตำบลกุดจับ)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหารนายวิเชียร เหล่าพล และนายหนูพร หีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันไข้เลือดออก โดยมี อสม.บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการเป็นหมู่บ้านที่ 12 ของโครงการนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขสมบูรณ์

Facebook

Line