วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ซึ่งเปิดอาคารใหม่ดังกล่าวนี้ โดยมี เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 พร้อมคณะผู้ติดตาม เปิดอาคารใหม่ดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่)ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ถึงหลักป้องกันการกำจัดขยะในครัวเรือนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แก่ประชาชนบ้านดงมีชัย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบประมาณปีที่แล้ว ณ ศาลาเปรียญวัดพัฒนวารี บ้านดงมีชัย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจับและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ประจำปี 2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดวันเปิดเทอม1/2565 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ตามกำหนดที่ทางเทศบาลตำบลกุดจับได้กำหนด ไว้ตามปกติ เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายชัยวุฒฺิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้ติดตาม จังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี ณ วัดบรมสมภรณ์ (ชุมชนหนองไชยวาน) ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหาสถานการณ์และความเดือดร้อนจากประชาชนชาวอำเภอกุดจับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ วัดบรมสมภรณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสัมนาครู ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจับและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติฯ นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมพบปะคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ก่อนวันเปิดเทอมของนักเรียน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

DSC4147
DSC4140
DSC4139
DSC4137
DSC4133

เทศบาลตำบลกุดจับ ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line