นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลกุดจับ

นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ

ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

ซึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้ 9 ด้าน ประกอบด้วย

                       1. นโยบายด้านการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                       2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

                       3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                      4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                      5. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                      6. นโยบายด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                      7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันอาชญากรรมและลดปัญหายาเสพติด

                     8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     9. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line