โครงสร้าง โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดจับ  
ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดจับ ประจำปี 2566  
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่  
ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
Q&A Q&A เว็บบอร์ด  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดจับ ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดจับ ประจำปีงบประมาณ 2566  
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คู่มือ การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ  
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

เอกสารที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง

การจดทะเบียนพานิชย์

คู่มือประชาชน

 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566  
E-Service

ขอถังขยะใหม่/ขอเปลี่ยนถังขยะใหม่

ลงทะเบียนและยืนคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

 
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
รายงานสรุปผลควาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  รายงานสรุปผลควาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566  
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมวลจริธรรม 3 ฉบับ  
การขับเคลื่อนจริยธรรม    
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คู่มือการปฏฺิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 67  
การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy    
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา    
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นทีเกี่ยวข้องกับสินบน  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567  
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook