ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกุดจับ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในการประชุุมพร้อมพบปะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกุดจับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
   นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำขอให้ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด อุดรธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงาน ขอให้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกระดับ ทำงานเชิงรุกใช้ ยึดนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน อาทิ
1 ด้านการปกป้องและเทิดทูนธำรงรักษาซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอให้สื่อสารข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ,ใช้หลักปฏิบัติบูชา ตามหลักผู้นำต้องทำก่อน ใช้หลักการ “ชัยพัฒนา” คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ,ช่วยกันบำรุงรักษาต่อยอดขยายผลการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์จากการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
3.ด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้กลไกคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว การรักษาฐานทรัพยากรและพื้นที่สีเขียว ทั้งในเมืองและในชุมชน ตามเป้าหมายของการ พัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า SDG Goals 
5.ด้านการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ทำงานเชิงรุก เปิดเผยโปร่งใส เข้าใจประชาชน สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ
f-6516
f-6513
f-6495
DSC6485
f-6483
DSC6476
DSC6479
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line