วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม
2564
2. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
3. เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองน้ำทุ่งนามน บ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC4572
DSC4560
DSC4594
DSC4601
DSC4487
S7413763
DSC4572 DSC4560 DSC4594 DSC4601 DSC4487 S7413763
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line