ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น.
ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม
2564
2. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา
- ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เลียบคลองต่อจากถนนลาดยางเดิม- ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2314 บ้านดงหมากหลอด หมู่ 3 ตำบลเมืองเพีย งบประมาณ 1,440,000 บาท
- ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กองคลัง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำทุ่งนามนบ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลเมืองเพีย งบประมาณ 3,576,000 บาท
ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC6416
DSC6362
DSC6360
DSC6358
DSC6354
DSC6349
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line