วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2564
2. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา
ญัตติที่ ๓๗/๒๕๖๔  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 : โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเส้นคูดินชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในคราว ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองช่าง)

 - ญัตติที่ ๓๘/๒๕๖๔  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (สระหลวง) บ้านจำปาเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณ  498,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

-  ญัตติที่ ๓๙/๒๕๖๔  เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในคราว ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 2564 จำนวน ๒ โครงการ
                             ๑. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ พร้อมร่องระบายน้ำ ตลาดสด เทศบาลตำบลกุดจับ บ้านเพีย หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
                             ๒. โครงการขุดลอกลำห้วยเชียง บ้านหนองโน หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  งบประมาณรวม ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๕๐,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองช่าง)

ญัตติที่ ๔๐/๒๕๖๔  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการที่มีความจำเป็น
                        เร่งด่วน เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
                        จำนวน ๒๒ โครงการ  งบประมาณรวม ๒๒ โครงการ  เป็นเงิน 7,860,000 บาท  (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองช่าง)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line