วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
2. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line