วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้

1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ญัตติที่ 19/2565  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
                                                           ญัตติที่ 20/2565 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ :โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลักขณา 1 ถึงทุ่งนามน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณ 493,000 บาท (กองช่าง)
                                                           ญัตติที่ 21/2565 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  : จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ชนิดเบาะหนัง ความกว้างของเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 65 ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท และจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ชนิดถังคว่ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 31 ซม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 36 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.  จำนวน 1 เครื่องๆละ  7,000 บาท (กองคลัง) รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook