วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25665 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้

1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ญัตติที่ 1/2566 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดจับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
                                                           ญัตติที่ 2/2566 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2567 (ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ)
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
navinta-p101
navinta-p102
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook