แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้

1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ญัตติที่ 6/2566 ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงิน หมวดเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ (โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรอบทุ่งนามน บ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 47,000 บาท  (กองช่าง) 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
navinta-p551
navinta-p552
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook