เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.  ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติพิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
   - วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
   - วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
na--3--2-661
na--3--2-662
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook